19,90

356 sayfa karton kapak

 İlahi mesajı bir tarafa bırakıp gelenek, görenek, bid’at, hurafe, diğer inançların etkilerine İslam düşmanlığı da eklenince ortaya çıkarılan “uydurulan din” yerine “indirilen din” algısıyla dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı; “Dinin kaynağı nedir?” sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyorum. Allah’ın dinini; geleneklerin üzerine değil, KUR’AN-I KERİM’in üzerine kurmanızı ısrarla öneriyorum. Bu sitede dinin kaynağı olarak neden yalnızca KUR’AN-I KERİM’İ benimsememiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen hususların neden İslam’ın evrensel hükümleri olamayacağını araştırmalarla, makalelerimle,ortaya koyduğum eserlerimle bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Ayrıca dine mal edilen ve dinin kesin bir hükmü sanılan birçok hususun; Kur’an-ı Kerim’de yer almadığını ve bu yüzden bunlara dinsel bir anlam yüklemenin hatalı olduğunu arz edeceğim. Yani Kur’an-ı Kerim’e giderek dini yeniden tanıyacağız.

 

Sitedeki her bir harfi “eleştirel mantıkla” okumanızı tavsiye ediyorum.Zira, doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Buradaki fikirlerim de ancak Kur’an-ı Kerim’e uyduğu ölçüde doğrudur.

ESERİN İÇERİĞİ

İÇİNDEKİLER

DİNİN KAYNAĞINI BELİRLEMEK

Dinin kaynağını belirlemek için ne yapmalıyız?

Peygamberlerin görevleri

İslam tarihinde Akılla taklidin mücadelesi hep var olmuştur

Kur’an-ı Kerim Yetersiz ve anlaşılmaz mıdır?

İSLAM’DA DİNİ BİLGİNİN TOPLUMSAL BAĞLAMI

Din ve Toplumsallık

Vahiy ve toplumsal Şartlar

Dini bilginin toplumsallığı

Dini Bilgide Toplumsal izler

Dinin Yorumunda toplumsal etkenler

KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMAK

Allah’a yaptığımız saygısızlık

Kur’an-ı Kerim’i sadece Din adamı anlar İnancı

Kur’an-ı Kerim’i anlayamayız İnanışı

Kur’an-ı Kerim’i gereğince anlamamanın önündeki engeller

- Kur’an niçin gönderildi?

- Kur’an-ı Kerim yeterince açık mıdır?

- Kur’an-ı Kerim’i başka kaynaklara göre anlamaya çalışmak

- Âlimlerin Görüş ve düşüncelerini Ölçü almak

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasındaki en büyük engel

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına dair bazı öneriler

Kur’an-ı Kerim’e bütüncül değil, parçacı anlayışla yaklaşmak

Kur’an-ı Kerim’de Bilime konu edilen ayetler, kıssalar ve örnekler

- Bilime konu edilen ayetler

- Kıssalar

- Örnekler

Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır?

Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz dokunulur mu?

Kur’an-ı Kerim’i okumak

HADİS VE SÜNNET

Hadis Bölümü

Hadis Faaliyeti ne zaman başladı?

Ehl-i Sünnet ve Küttüb-ü Sitte

- Buhari

- Müslim

- Nesai

- Ebu Davud

- Tirmizi

- İbn-ü Mace

Buhari Hadis Kitabı Tenkidi

Hadis Kalburcuları

HADİSLERİN VE SÜNNETİN İNCELENMESİ

Hadisler neden bu kadar çok?

Hadisler Dinin kaynağı olsaydı din eksik mi olurdu?

Hz Peygamberin yazımını yasakladığı hadisler nasıl kitaplara dönüştü?

Sahabenin hatasızlığının hadis naklindeki zararları

Mana ile hadis naklinin getirdikleri

Hadisler nasıl nakledildi?

Bu fikirleri ilk ben söylemiyorum

Esbab-ı Nüzul hadisleri nedir?

Piyasadaki Kur’an-ı Kerim Tefsirlerinin kaynağı ne?

Kur’an-ı Kerim’den sonra hangi hadise iman etmeliyiz?

Peki “sahih” hadisleri ne yapmalıyız?

Daha evvel bu konuları kimse akıl edemedi mi?

Dört halife neden tek bir hadis yazdırmadı?

Meşhur Sahabeler Ömür boyu hadis nakli ile savaştı

Dine sokulan İlaveler ve Hadislerin Uydurulma sebepleri

- Dini bozmak için kasıtlı uydurmalar

- Siyasi ayrılıklar ve İktidar olmak için uydurulanlar

- Dini eksik zannedip kendince “dini kurtaranların” uydurmaları

- Dini “sevimli” kılmak için uydurmalar

- Mezhep ve kendi fikirlerini doğru çıkarmak için uydurmalar

- Zorlama altında ve İktidar gücü ile baskı uygulayarak uydurmalar

- Maddi çıkar elde etmek için uydurmalar

- Manevi çıkar elde etmek ve halk gözünde sevilmek için Uydurmalar

- Gelenek ve göreneklerini dinselleştirmek için uyduranlar

- İslam Dinine geçen diğer din mensuplarının Uydurmaları

Hadislerin Dine yaptığı eklemeler

- Namaz Sevabı artırma

- Şeytan sol elle mi yemek yer?

- Çocuk doğunca ne yapmalı?

- Kara köpekleri şeytandır, öldürün!

- Gümüş yemek takımlarında yemek yenilmez!

- Tazminat

- Kadınlar Sünnet Olsun mu?

- Cennetteki ağaç, kâfirin dişi, Ümmetin fakirleri

- Deve eti yiyen abdest mi almalıdır?

- Bir namazla kurtulun!

Bu hadisler bu Din-i Mübin’e kaynak olur mu?

Hadislerin yarattığı çelişkiler

Hadis ve Kur’an çelişkileri

- Allah’a bacak atfetmek

- Allah’ın elleri olur mu?

- Din değiştiren öldürülmeli mi?

- Ölenin arkasından ağlamak

- Ah şu kadınlar

- Hz Peygamber Zalim miydi?

- Mirasta Vasiyet Olmalı mı?

- Ressamlara büyük azap

- Erkekler altın takıp, ipek giyemez mi?

- Depremleri bir balık mı yapıyor?

Hadislerin Kendi aralarındaki çelişkileri

- Oruçlu iken kan aldırmak

- Tuvalet ihtiyacında kıbleye dönmek

- Oruçlu iken eşini öpmek

- Aynı namazı iki kez kılmak

- Ayakta abdest bozmak

- Suyu ayakta içmek

- Hayızlı kadının camiye girmesi

- Hac’ da ihramlı olanın evlenmesi

- Erkeklerin baldırı

- Ölü hayvanın derisi

Akla Mantığa uymayan hadisler

- Yeryüzü balığın sırtında mı?

- Allah = Zaman mı?

- Hz Musa Azrail’i kör etti mi?

- Peygamberimiz hiç zalim olur mu?

- Tekbir getirin yangın sönsün

- Hz Peygamber’e saygısızlık

- Kadınların cerahat yalaması

- Bir keçi Kur’an ayetini nasıl yedi?

- Hacer-ül Esved

- Cennet bu kadar mı kolay ?

Hadislerin kendi arasında çelişmesi

- Hz Peygamber Hadis yazımını yasaklamıştı

Dinin tek kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir

Hadislere göre hadislerin yok edilmesi gerekiyor

Bu kadar hadisleri kim ve hangi amaçla uydurdu?

Emeviler Döneminde Onların iktidarı için uydurulan hadisler

İsrailiyat ve Meşhur hadis uydurucuları

Mesihhiyat ve Meşhur hadis uydurucuları

Hadislerdeki sanat Düşmanlığı

Arap Kavminin ön plana çıkarmak ve Türkler hakkında yapılan uydurmalar

Arapçanın kutsallaştırılması

Arap Olmayanlar ile evlenmek

Türkleri Övmek ve yermek için Uydurulan hadisler

Arapçı ve Kavmiyetçi Din anlayışı

İslam Medeniyeti Arap Medeniyeti Değildir

- Naci Ma’ruf ve Eseri

- Ma’ruf’un görüşlerinin Tenkidi

- İslam Medeniyeti

Emeviler, Abbasiler ve diğer tarihi sebepler

- Emeviler ile başlayan dine ilaveler onlardan sonra da sürdü

- Emeviler Döneminde yazılan ve Hakk’ı haykıran; İRCA

Tüm yönleri ile KERBELA olayı

SÜNNET KAVRAMI

Arap adetlerinin sünnet başlığı ile kabul edilmesi

Binlerce Sahabenin dinlediği Veda Hutbesi bile çelişkili

Kur’an-ı Kerim Sünneti de kapsar

Ümmetin sünnetine tabi olmak

Hz Peygamber’e itaat etmek ne demektir?

 “Elçi” kelimesinin kullanılması her şeyi açıklıyor

 “Muhammed” isminin Kur’an-ı Kerim’deki kullanılış tarzı

Hz Peygamber Kur’an-ı Kerim’le evrensel hükümler getirdi

Hz İbrahim’in hadisleri yok muydu?

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde anlatılanlara uymak Hz Peygamber’e uymaktır

Hz Peygamber bile hatalarından kaynaklı Kur’an-ı Kerim’de uyarılmıştır

Kur’an-ı Kerim’in bir benzeri yoktur

Hikmet Kur’an-ı Kerim’dedir

Elçi ve Emir sahibi Dinin sahibi olur mu?

Allah’a itaat = Kur’an’a itaat = Hz Peygamber’e İtaat

Hz Peygamber’in ilahlaştırılması

Peygamberleri yarıştırma

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Hz Peygamber’e Övgüleri

Allah elçisi kıl değil A’kıl bırakmıştır

Allah sevgili Edinir mi ?

Âlemlere rahmet olan nedir?

Hıristiyan ve Museviler bizim için birer ibrettir

Dine en büyük zararı sahtekâr din adamları vermektedir

İncil ve Tevrat’ta Hz Peygamber’e dair işaretler

Kutsi Hadis Kavramı

ÜMMETİN KANAYAN YARASI; MEZHEPLER

Dinde Bölünme ( Mezhepleşmek )

- Hizip / Mezhep / Ahzap

- Denk Tutma

Mezhep İmamlarına bakış

- Ebu Hanife

- İmam Malik

- İmam Şafii

- Ahmed İbn- Hanbel

Parça parça olan İslam Ümmeti

Vahhabiler ve İslam anlayışları

İmamiye Şia’sı ( On iki İmam Mezhebi )

- İmamiye Şia’sına göre Kur’an ve hadislerin Konumu

- İmamiye Şia’sının İmamiyet konusundaki İnançları

- İmamiye Şia’sına göre Abdest ve Gusül

- İmamiye Şia’sına göre Namaz

- Cemaatle namaz kılındığında Kıraatle ilgili iddiaları

- Secde mutlaka temiz toprak üzerine yapılmalıdır ?

- Elleri bağlamadan namaz kılınabilir mi?

- İmamiye Şia’sına göre Oruç

- Orucun şartları

- Caferilere göre Zekât anlayışı

- Zekâtı Hak eden kişiler

- Caferilere göre Riba ( faiz ) anlayışı

- İmamiye Şia’sına göre Mut’a Nikâhı

- İmamiye Şia’sının Hadis anlayışı

- Kur’an-ı Kerim’i Rivayetlerin sağlamlığına ölçü olarak kabul etmeleri

- Sahife, Cifir, Camia ve Fatıma’nın mushafı iddiaları

- Peygamberimizi nasıl bildikleri hakkında bazı rivayet iddiaları

- Hz Peygamber’in Vefatı konusunda bazı rivayet iddiaları

- Hz Peygamber’in kabrine yüksek yerden mi bakılmalı?

- Yaratılmışların en üstünü rivayeti

- Ne ile hükmedilir rivayetleri

- İmam olmayabilir rivayeti

- Durum böyle olunca Tebliğ ve İrşat görevi ?

- İmamiye Şia’sında İslam adına öğretilen Öğreti Sistemi

- Çocuk İmam ne yapar?

- İmamiye Şia’sına göre İnsanların neden sorumlu oldukları

- İmamiye Şia’sının Kıyas konusundaki görüşleri

- Peygamberlerde ve İmamlarda beş ruh olduğunu tahdis etmeleri

- İsm-i Azam İddiaları

- Tüyleri Dökülen melekler rivayeti

- Cinler Konusunda tahdis ettikleri rivayet örnekleri

- İmamiye Şia’sına göre İmamın on alameti

- Dünya ve Ahiret İmamın mıdır?

- İmamiye Şia’sına göre Mehdi korkudan kaybolmuştur!

- İmamiye Şia’sının kader anlayışı

- İmamiye Şia’sına göre vahiysiz Hz Peygamber’in hüküm koyacağı

- İslam dininin öğretilmesinde kaynağın ne olması gerektiği sorunu

- İmamiye Şia’sına göre Resul ve nebi Kavramı

- Kur’an-ı Kerim’e göre Resul ve Nebi kavramı

- İmamiye Şia’sına göre Hz Peygamber’in Mirası

- İmamiye Şia’sına göre Ehlibeyt kimlerdir?

- İmamiye Şia’sının Kur’an-ı Kerim anlayışları

- Kur’an-ın tahrif edildiğine dair iddiaları

Hıristiyanların da mezhepleri var

Cennetlik misiniz cehennemlik mi?

Ayrılığın getirdiği felaket

Dini Hz Peygamberden çok düşünmek

Mezheplerden kurtulmalıyız

Kur’an-ı Kerim ve Mezhepler yan yana olamaz

Hadislerin Mevcut Durumuna uymak dine eklemeler yapmak demektir

Cünüp Gezen Hanefiler (!)

Hariciler ve Kadın Kavramı

Ebu Hanife Rüyasında Allah’ı yüz kere gördü mü?

Sünniliğin Vesikası ; Afganistan

İlkin Aydınlar Aydınlanmalı

KUR’AN-I KERİM’İN SUNDUĞU DİN KOLAYDIR

Allah yerine hüküm vermek

Kur’an-ı Kerimle aramıza çok yüksek duvarlar örüldü

Çöldeki Bedevi Kur’an-ı Kerim’i nasıl anladı?

Mezhep mensuplarının bir günü nasıl geçiyor?

Mezhepler yemeklere kadar müdahil oldular

- Midye ve karidesin haram kılınması

- Üç parmakla pilav yemek

İslam’da Ruhbanlık

CEMAATLER

Cemaatleşme; Biz ve Onlar

Cemaat Liderleri ve Diktatörlük

Diktatör Cemaat Liderlerin psikanalizi

Cemaatlerin akıldışılıkları

- Merkeziyetçilik

- Grup Düşünmesi

- Şahsiyetlerin grupta eriyerek yeteneklerinin yok oluşu

- Cemaat Öğretisi, mutlak gerçekliğin sahipliği

- Grubun / Cemaatin kapalılığı ve yalıtılması

- Seçilmiş Grup Psikolojisi

- Ötekileştirme

- Grup İçi Hiyerarşi

- Grup Paranoyası

- Grup Merkezli yeni ahlak tanımlaması

- Ekonomik İlişkiler

- İdeal olan geçmişi gelecekte kurma isteği

- Ahirete Ertelenen Başarı söylemi

- Aforoz

TARİKATLAR

On Sekiz meşhur Tarikat

- Kadiriyye Tarikatı

- Yeseviyye Tarikatı

- Rıfaiyye Tarikatı

- Medyeniyye Tarikatı

- Kübreviyye Tarikatı

- Sühreverdiyye tarikatı

- Ekberiyye tarikatı

- Şazeliye Tarikatı

- Mevleviye Tarikatı

- Bedeviyye Tarikatı

- Desukiyye Tarikatı

- Sa’diyye Tarikatı

- Nakşibendiyye Tarikatı

- Halvetiyye tarikatı

- Bayramiyye Tarikatı

- Eşrefiyye tarikatı

- Müceddiyye tarikatı

- Celvetiyye Tarikatı

Tekkelerin Dejenerasyonu

Mürşitsiz Olmaz mı?

İtaat Kavramı

Kiralanan Akıllar

Tarikatlardaki Masallar

Rabıta

Efendiler ve Tasavvuf

Şeyh Uçmaz Mürit Uçurur

Evliya – Veli- Allah Dostu

KUR’AN-I KERİM ÜFÜRÜK KİTABI DEĞİLDİR

2.CİLT :SONUÇ

KAYNAKÇA

Yararlanılan Mealler