Kerbübela Romanı 2.Cilt

 99,00

363 SAYFA, KARTON KAPAK, 2.CİLT

( Bu eseri isterseniz çok daha uygun fiyata digital olarak da okuyabilirsiniz)

Zaman ve mekân, yaratıldıkları günden bu yana Kerbelâ hâdisesi kadar büyük bir ihanete şahitlik etmedi.

Evet, insanlık tarihinin en büyük ihanetidir Kerbelâ.

 Kerbelâ’da şehit edilen kim?Şehit olacağını bile bile hangi uğurda yürüdü, niçin yolundan dönmedi?Nasıl şehit edildi?

Bizim bu sorulara verdiğimiz cevaplar, o cevapları verirken kullandığımız her bir kelimeye kalbimizce yüklenen mânâ ve o mânâyı hayatımıza tatbik etme biçimimiz, Müslümanlık kalitemizin de mihengidir aynı zamanda.

Ehl-i Beyt-i Mustafa’ya (s.a.v) muhabbet etmek; Muharrem günlerinde elimiz suya uzanırken bağrımıza yayılan sızıyla, tebessümlerin yüzümüzde sebepsiz donup kalmasıyla, ismi Hüseyin olan bir arkadaşımıza seslenirken gözlerimizde beliren nemle başlar, Hüseynî meşreb olmakla devam eder.

Tarihin en büyük trajedisi yaşandı, bitti.

Fakat Kerbelâ şehidinin, hakikatin yanında haksızlığın karşısındaki duruşu, bizlerin boynunda, taşınması gereken bir borç olarak duruyor ve duracak kıyamete kadar. Haklı olduğumuzda geri adım atmayarak, düşmanımıza bile mert olarak, canımız pahasına hakikati savunarak, Hüseynî meşreb olmak sırrına biraz yaklaşabiliriz belki.

Adet
Karşılaştır

Açıklama

KERB-Ü BELA ROMANI 2.CİLT

( Bu eseri isterseniz çok daha uygun fiyata digital olarak da okuyabilirsiniz)

İÇİNDEKİLER

Önsöz

10

Kufe’de ortalık karışıyor

17

Müslim’e yapılan ihanet

28

Kufe’ye yolculuk hazırlıkları

40

Hz Hüseyin(r.a.)’in kararlılığı

52

Mekke’de son gece

57

Kufe’ye yolculuk başlıyor

64

Çöl Yolculuğu

81

Müslim’in şehadet haberi

108

Kervandan kopmalar başlıyor

126

Kufe’deki durum

132

Kays’ın şehadeti

139

Müslim’in mektubu

145

Kays’ın şehadet haberinin kervana ulaşması

155

Gördüğü rüya

163

Veda

170

Kufe Ordusu ile ilk karşılaşma

183

Hubab’ın orduya haykırışı

187

Hz. Hüseyin(r.a) ve Hürr’ün karşılaşması

194

Hz Hüseyin(r.a)’in askerlere kıldırdığı namaz

201

Hürr ve kervan arasındaki ilk kıvılcımlar

216

İkinci ordu hazırlığı

225

Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden

231

Ah insan

238

Kulluk ve İhsan

241

Hürr’e ulaşan mektup

245

Çok ağlayan beş kişi

252

Hz Hüseyin(r.a.)’e ikinci ordu haberinin iletilmesi

256

Ben bu vebalin altından kalkamam

266

Rabbim sana rahmet etsin Ebuzer

274

Ömer bin Saad’ın Hz Hüseyin(r.a) ile görüşmesi

303

Burası Kerbela

325

2.CİLT ÖNSÖZÜ

İlk cildi ile Hz. Hüseyin’in, başlayan müessif olaylar neticesinde Muaviye oğlu Yezid’e biat etmediği için, dede vatanı Medine’den baba vatanı “emin belde” Mekke’ye hicretini ve bu hicreti sonrası meydana gelen olaylar zincirini resmetmeye çalıştığım Kerb-û-Belâ isimli çalışmamızın bu ikinci cildinde de; ilk ciltte olduğu gibi yine bir roman edası içinde yaşadığı makus olaylar neticesinde artık can güvenliğinin kalmadığına emin olan, bu enaniyete eklenen Kûfelilerin mektuplarına binaen oraya yolladığı amcaoğlu Müslim’in yazdığı mektuplara güvenerek aile efradıyla birlikte Kûfe’ye doğru hicret kararı alan Hz. Hüseyin ve diğer evlad-ı Resül’ün trajik sonunu hazırlayan Kerbelâ hadisesine gidişin şifrelerini çözmeye çalışacağım.

İlk cildin önsözünde de def’aten dile getirdiğim gibi; Kerbelâ gibi yüzyıllardır kanayan bir yaranın vermiş olduğu çağlar üstü mesajı algılayıp günümüze getirebilmemiz ve bu mesajlar üzerinden günümüz olaylarını yorumlayabilmemiz için ona götüren olaylar zincirinin objektif bir bakış açısıyla irdelenmesi gereklidir.

Bu inceleme, farklı görüş ve ideolojiyi benimseyen yerli ve yabancı kaynakların araştırılması ile somutlaştığında; toplumun hemen her ferdinin salt rivayet kültürü ile “bilgi sahibiyim” dediği bu olaylar silsilesinin; aslında anlaşılamadığından, anlaşıldığı noktalarda kanıksanmış bilgilere ters düştüğünden ve yazık ki kimi kesimlerce de

-bilinçli bir şekilde- bir çok bilginin üstünün örtülmesinden kaynaklı günümüze verdiği mesajlar algılanamamakta ve günümüzde hala Kerbelâlar yaşanmaya devam etmektedir.

Oysa ki “Tarihin en uzun matemi” olarak nitelendirilebilecek bu trajedinin perde arkası akl-ı selim bir şekilde irdelendiğinde kıyamete kadar vereceği mesajların evrenselliğine ulaşmak aslında çok da zor değil.

Özellikle bu ciltte çamurdan yaratılmışın nasıl çamurlaşabildiğini, insanlık vasıflarından sırf geçici dünya hazları uğruna nasıl uzaklaşabildiğini, dünya putları uğruna kutsalların nasıl ters düz edilebildiğini, aslında birer ‘emanet’ olarak verilen tüm nimetleri hibe olarak görerek kendi özüne nasıl ihanet ettiğini, günde beş vakit dil ile ikrar ettiği Alemlere rahmet olana ve ehline okuduğu ‘salavat’ın gırtlaktan aşağı inmediğini akıllara durgunluk verircesine okuyacağız.

Ayrıca bu ciltte özellikle ihanete uğradıktan sonra ailesiyle birlikte geri dönmek isteyen Hz. Hüseyin (r.a) ve ailesine izin verilmemesiyle, “siyaset” kavramının beraberinde getirdiği “idarecilik” olgusuna eklenen hırs ve kibir kavramlarının, insanı nasıl özündeki melekelerden uzaklaştırdığını harf harf kelime kelime nakşetmeye çalışacağım.

İslam tarihine bakıldığında Hz. Osman (r.a) ’ın şehadeti ile başlayan olaylar zincirinde; Kur’an-ı Kerim’in nüzul sırasına göre ilk yirmi üç sûrede ortaya koyduğu “zulme kıyam, mazluma destek” emrinin yanısıra, alttakilerin üsttekilerle eşitlenmesi çizgisinden sapıldığı görülmektedir ki; bu Hz. Osman’ın hilafetinde yazık ki doruğa çıkmış, toplumun “elit” olarak addedilen üst tabakası ile “avam” olarak tabir edilen alt kesimi arasındaki gelir uçurumu, nerdeyse cahiliyye dönemiyle eşitlenir hale gelmiştir.

Olayın günümüzdeki yansımasına bakıldığında ise; Kur’an boyunca anlatılagelen kıssalar içinde helak edilen kavim mensuplarının pasif iyilikten aktif iyiliğe geçememesi nedeniyle acı bir sonla karşılaştığı gerçeği; Kerbelâ sürecinde “ihanet” olarak öne çıkmakta ve aynı aileye mensup Hz. Peygamber (sav) ’in amcaoğlu ve damadı olan Hz. Ali (r.a) , torunları Hz. Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin (r.a)’in aynı bölge insanı tarafından ardı ardına üç kez yüzüstü bırakılması bugün aynı topraklarda bu acı olayın yıldönümünde bir pişmanlık iç güdüsüyle yapılan anma törenlerini benim gözümde anlamsız kılmaktadır.

Bizzat yazdıkları mektuplarla davet ettiği bir misafiri, kendi evinde katledebilecek kadar insanlık ve vicdandan zerrece nasiplenmemiş olanların, yazık ki gerek olay sonrası döktükleri gözyaşları, gerekse de yüzyıllardır süregelen pişmanlığı bu trajediyi salt bir “ağıtsal argüman” olarak görmenin alt yapısını hazırlamıştır.

Ancak bu yaşanmışlığın sebep olduğu acının, toplumu birleştirmek yerine ayrıştırması, hatta kimi coğrafyalarda düşmanlığa itmesi ve bu düşmanlığın sonucu olarak da ortak payda addedilen kutsallara saldırı gerekçesi olarak görülmesi, zaten bu olaydan yeterince ders çıkarılmadığının en bariz göstergesidir.

Yaşandığı tarih itibariyle inanmış insan sayısının coğrafyasal olarak azımsanmayacak bir rakama ulaştığı olay tarihinde ortalama altı/yedi aylık bir zamana tekabül eden başlangıç ve sonuç ilişkisinde Hz. Hüseyin (r.a) ve diğer Resül evlatlarının mevcut sayısal çoğunluğa rağmen yalnız bırakılması da başlı başına bir araştırma konusudur.

Olaylar zinciri müşahade edildiğinde denebilir ki, Kerbela sürecinde bizzat mektupları ile evlerine davet ederek, daha sonra karşısına canına kast eden Kûfeliler elbette suçludur ama onların dışında bu süreçte Hakk’a değil güce tapan, mazlumun yanında değil zalimin yanında yer alan ve bu kıyama sadece seyirci kalan insanların da aynı vebal altında olduğu düşüncesi bende ağır basmaktadır. Bu konudaki tespitimin asla sahabeye dil uzatmak olmadığı gayet aşikar olmasına rağmen, bu şekilde düşünebilecek okuyucu ve takipçilerime hatırlatacağım en önemli husus onların da “beşer” olduğu; hata, kusur ve yanlışlardan sadece Rabbimizin “münezzeh” olduğu hakikatidir.

İman iddiasında bulunan, Hz. Peygamber’e sevgi beslediğini söyleyenler, bu trajedi içinde iddia ve sevgilerinin emaresi olarak Hz. Hüseyin (r.a)’den taraf olsalar ya da en azından bu konudaki tavırlarını belli ederek bu kıyam adına küçük birliklerle de olsa destek olsalardı, bu trajedi -belki de- hiç yaşanmayacak ve yüzyıllardır kanayan bu yara, çağlar ötesinden bizim de canımızı yakmayacak, yüreğimizi acıtmayacak, sol yanımızı hüzne bulamayacak ve Hüseyin’in adını her anışımızda başımız öne düşmeyecek, ferasetimizi derin bir sükunet kaplamayacaktı.

Dikkatleri çekmek istediğim başka bir nokta; önceki cillet değindiğim Yezid’in halifelik ilanından sonra başa gelen veya getirilen valilerin ortaya koydukları kimliklerdir.

Hepsinin ortak paydası olan iman iddiasına rağmen, günde beş kez esenlik okuyarak dua ettikleri Hz. Peygamber (sav) ve ehl-i beytine; bu sözlerine davranışlarıyla ihanet etmiş olmalarında mal, mülk, makam hırsı ve geçici dünya sevgisinin örttüğü vicdanlarıyla öne çıkan bu valiler; bir çok tarih kitabında “suçsuz” olarak addedilse de, olayların gelişim sürecinde her biri kendi sahnesinin başrol oyuncusudur.

Zamanın Medine Valisi Velid’ten, Hz. Hüseyin (r.a)’in Mekke’ye gelişinde görev yapan Vali Yahya’ya, onun ortadan kaybolmasından sonra atanan Amr’a, Kûfe Valisi Numan’a, onun yerine atanan Vali Ubeydullah’a ve Hz. Osman’ın Halifeliği ile yıldızı parlayan Mervan’a kadar, hepsinde de ortak hırs ve meyil makama olan düşkünlüktür.

İşte bu noktadan bakıldığında; gerek toplum bazında, gerek bu valilerin şahsında ve gerekse de Hz. Hüseyin (r.a) ve evlatlarına ihanet noktasında yezitleşmenin Yezid’in emir ve baskılarından daha ön planda olduğu kesindir.

Ama özellikle sırf sahip olduğu makamı kaybetmemek adına Hz. Hüseyin’in tüm geri dönüş taleplerine rağmen sırf Yezid’e yaranmak için “ya itaat ya ölüm” düşüncesiyle daha üst makamlara çıkmak adına canavarlaşan, Kûfe Valisi Ubeydullah’ın ortaya koyduğu kimliği, bugün de İslam coğrafyalarında canlı olarak görmek yazık ki mümkündür.

İslam Tarihi içerisinde önemli bir yer teşkil ederek dinsel boyutta da bugünkü din olarak addedilen değerlerin dejenere edilmesinde önemli bir rol oynayan Kerbelâ olayı ve sonrasındaki süreç; İslam iddiasında olan her müslüman tarafından araştırılmalı ve toplumdaki ayrışmanın temellerini atan bu makus dramın “başlangıç-sonuç” ilişkisinde bugünkü hasarı tespit edilmelidir.

Kerbelâ ile ilgili önemli bir birikim içerdiğine inandığım bu eserin; bir boşluğu doldurması ve konuyla ilgili yeni çalışmalara vesile olması, beni ziyadesiyle mutlu edecektir.  

Eserin okuyan tüm fertlerde sorgulama, yüzleşme ve vicdani melekelerin akıl öncülüğünde harekete geçirilmesinde bir vesile olmasını temenni ediyorum. İnsani, vicdani, Kurani ve Muhammedi hakikatleri en yüksek perdeden haykırma çabası içinde olduğum bu çalışmanın, beraberinde getirdiği beşeri eksiklik, aksaklık ve yanlışlıklar ise affınıza ve anlayışınıza muhtaçtır.Gayret bizden, tevfik ise Yüceler Yücesi Rabbimizdendir.

Hakikate ulaşabilme umut ve duasıyla…

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kerbübela Romanı 2.Cilt” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…